ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษ

สำนักงานอธิการบดี  อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 – ชั้น 1 (งานสารบรรณ)
 – ชั้น 6 (งานเลขานุการ)
 – ชั้น 7 (งานพิธีการ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอย ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

+ งานสารบรรณ : 3172, 3177-78
+ งานเลขานุการ : 2204, 3071
+ งานพิธีการ : 2196, 3895

สมุดโทรศัพท์ภายในสถาบันฯ

แจ้งแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ : สายใน 3178 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 พ.ย. 2566