วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“บริการด้วยใจ นำเทคโนโลยีล้ำสมัยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม”

พันธกิจ

“ประสานงานความร่วมมือภายในประเทศ งานสารบรรณ

พิธีการ การประชุม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย”