โครงสร้างสำนักงาน

ดร-ธนวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษ

ผอ.---ดร

ดร.ดวงพร ไกรสุทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษ

งานพิธีการ: มีหน้าที่และรับผิดชอบในการประสานงานและจัดงานพิธีการต่าง ๆ ของสถาบัน ทำสัญญายืมเงินทดรองจ่าย ตลอดจนทำเรื่องตั้งเบิกคืนเงิน

พิธีการ---ทัศนะ-ธัญญเจริญ

ทัศนะ ธัญญเจริญ

พนักงานธุรการ ส.4 / หัวหน้างาน

พิธีการ---ฐิติชญา-สีแดง

ฐิติชญา สีแดง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป