พิธีสักการะอนุสรณ์สถานท่านเลี่ยม และหลวงพรตพิทยพยัต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน ผู้แทนอธิการบดี ประธานในพิธีสักการะอนุสรณ์สถานท่านเลี่ยม และหลวงพรตพิทยพยัต ณ กุฏิสุริยา และพิธีบำเพ็ญกุศลแด่ท่านเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ ท่านเลี่ยมและหลวงพรต พิทยพยัต ในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผู้แทนจากโรงเรียนต่างๆ อาทิเช่น โรงเรียนพรตพิทยพยัต โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ โรงเรียนศึกษาพัฒนา วิทยาลัยช่างศิลป และบุคลากรสนับสนุนงานพิธีการจากสำนักงานต่างๆ ภายใน สจล.