กิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยหน่วยบริการโลหิตแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มาให้บริการ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สำนักงานอธิการบดี)

ในกิจกรรมนี้ได้รับโลหิตทั้งสิ้นกว่า ๔๐,๐๕๐ ซี.ซี.🩸ขอขอบคุณและขออนุโมทนาในกุศลของทุกท่าน ขอกุศลผลบุญครั้งนี้ดลบันดาลให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ สัมฤทธิผลดังปรารถนาทุกประการ✨🙏🙏