สจล. จับมือ กฟผ. พร้อมภาคีเครือข่าย แสดงเจตจำนงยกระดับมาตรฐานเยาวชนไทย ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.สุพจน์ ศรีนิล รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน ร่วมลงนามแสดงเจตจำนงความร่วมมือ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมผู้แทน 8 สถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ กฟผ.
          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เดินหน้า 5 โครงการ รุกเป้าสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน หนึ่งในโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ได้รับความร่วมมือจาก 8 สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย กฟผ. และ 8 สถาบันอุดมศึกษา ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมปี 2 เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโครงการห้องเรียนสีเขียว กฟผ. เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ผ่านกิจกรรมการประกวดภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียว ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” นอกจากนี้ความร่วมมือระหว่าง สจล. กับ กฟผ.และภาคีเครือข่าย จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสู่การเป็น Green University ที่ยั่งยืนต่อไป