สจล. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พัฒนาบริการทางวิชาการ สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ รศ. ดร.มานิตย์ จุมปา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี รศ. ดร.จรสวรรณ โกยวานิช รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KLLC) และผศ. ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สจล. ร่วมลงนามในฐานะพยาน
          การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมบริการทางวิชาการของทั้งสองฝ่าย ร่วมกันพัฒนาทางด้านการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรมและกิจกรรมทางวิชาการอันจะสนองประโยชน์แก่ผู้เรียนในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ ตลอดจนการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงาน เชื่อมโยงนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอันเป็นหนึ่งในนโยบาย 5Global Indexes ของสจล. Global Learning การพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ สร้างทุนมนุษย์ ด้วยวิสัยทัศน์ “The World Master of Innovation” ก้าวสู่การเป็นสถาบันเทคโนโลยีชั้นนำโดยไม่ละทิ้งค่านิยม FIGHT ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ สจล.