สจล. จับมือ BigC ขับเคลื่อนนวัตกรรมสารสนเทศ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในโลกธุรกิจ

          การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมปฏิบัติงานจริงได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา ซึ่งจะมุ่งเน้นหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นการแก้ปัญหาจากโจทย์และสถานการณ์จริงในโลกธุรกิจ (Problem – based Learning) อันจะก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการในภาคธุรกิจอย่างแท้จริง
          โดย รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มอบหมายให้ ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับ คุณวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผศ.อัครเดช วัชระภูพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ณ ห้องประชุม 201 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
อนึ่ง การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองฝ่าย ทั้งด้านความรู้ และประสบการณ์ ต่อยอดค่านิยม Greatness สู่ความเป็นเลิศและสหวิชาชีพ พร้อมวิสัยทัศน์ The World Master of Innovation ก้าวสู่การเป็นสถาบันเทคโนโลยีชั้นนำ