สจล. และ BigC พร้อมลงมือทำทันที ประชุมหารือแนวทางและโครงสร้างความร่วมมือ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดภายใต้ MOU

          บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณระวิน พานิชขจรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายไอทีและสารสนเทศ นำทีมหารือร่วมกับ สจล. สร้างกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นด้านสารสนเทศตลอดจน Big Data ที่เป็นเครื่องมือสำคัญของภาคธุรกิจ