สจล. และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เดินหน้าหารือต่อยอดความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่างทั้งสองสถาบัน

          การประชุมหารือในวันนี้จะช่วยต่อยอดความร่วมมือไปสู่กิจกรรมที่เป็นรูปธรรมระหว่างทั้งสองสถาบัน ทั้งในแง่ของหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรบูรณาการต่อยอดสู่ Credit Bank สหกิจศึกษาที่มุ่งผลักดันศักยภาพว่าที่บัณฑิตในอนาคต ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยและสร้างนวัตกรรมร่วมกัน
          โดย รศ.ดร.สุธี ชุติไพจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำทีมคณะวิทยาศาสตร์ สจล. ร่วมประชุมหารือกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) นำโดย รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดีและบริหารความยั่งยืน ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.เกรียงไกร ทัศนวิภาส ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ณ ห้อง Smart Classroom อาคาร CPALL Academy